KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „rozporządzeniem” (znanego też jako RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator” lub „My”) jest SENTE S.A. z siedzibą przy ul. Legnickiej 51-53; 54-203 Wrocław.

 

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem e-mail: office@sente.pl lub korespondencyjnie pod adresem: SENTE S.A. ul. Legnicka 51-53; 54-203 Wrocław.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iodo@sente.pl lub korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych SENTE S.A. ul. Legnicka 51-53; 54-203 Wrocław.

 

Cel i podstawy przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22′1 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe, wykraczające poza dane z art. 22′1 § 1 Kodeksu Pracy, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a brak podania tych danych nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Dane osobowe mogą być również udostępniane dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Administratorowi rekrutacji – Administrator udostępnia dane osobowe działającemu na jego zlecenie zaufanemu odbiorcy wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie są, co do zasady, przekazywane poza obszar EOG – jednak Pani/Pana dane osobowe mogą znaleźć się na serwerze zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w związku z tym, że Administrator korzysta z rozwiązań chmurowych firmy Google. Podmiot ten te gwarantuje, że przekazywane mu dane osobowe, są bezpieczne ponieważ przekazanie następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych na podstawie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską. 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Tekst mający znaczenie dla EOG), która jest dostępna jest pod adresem http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj 

Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami na dane podane powyżej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą usunięte w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo:

  1. Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. do usunięcia danych osobowych;
  5. do przenoszenia danych osobowych;
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  7. do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22′1 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Informacja w sprawie profilowania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych) na etapie zbierania CV, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.